Παρασκευή 27 Απριλίου 2012

Θέμα: «Πρόγραμμα εξετάσεων σχολικού έτους 2011-2012»


Σας γνωρίζουμε ότι μετά τη λήξη των μαθημάτων του διδακτικού έτους       2011-2012 την Πέμπτη 17 Μαΐου 2012, σύμφωνα με τη  με αρ. πρ.    39726/Γ2/    09-04-2012 Υ.Α., για τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα ισχύσουν τα ακόλουθα:
ΓΥΜΝΑΣΙΑ
Οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις όλων των τάξεων του Γυμνασίου θα αρχίσουν την Τρίτη 22 Μαΐου 2012 και θα διαρκέσουν μέχρι και την Τρίτη 19 Ιουνίου 2012.http://www.esos.gr/dimosia-ekpaidefsi/defterovathmia/item/download/1852_b89e2ebc192f8e8d2061a5dad35e0eea.html.

Κυριακή 22 Απριλίου 2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρωτ. Από τα επίσημα Πρακτικά της ΡΚΘ΄, 10 Απριλίου 2012, Αριθ. Συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόμου:

 Άρθρο 329
Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων

γ) Όταν σε περιφέρεια διεύθυνσης δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης λειτουργεί πρότυπο πειραματικό γυμνάσιο
και δεν λειτουργεί πρότυπο πειραματικό λύκειο είναι δυ-
νατή η υποβολή αιτήματος από τα λύκεια που λειτουρ-
γούν στην ίδια περιφέρεια για το χαρακτηρισμό τους ως
πρότυπων πειραματικών, με εξαίρεση την Α΄ Διεύθυνση
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας όπου το δικαίωμα
περιορίζεται για τα λύκεια της περιοχής του πρώην γρα-
φείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που ανήκε το 1ο
Πειραματικό Γενικό Λύκειο Αθηνών (Γεννάδειο). Τα υπο-
ψήφια λύκεια υποβάλλουν το σχετικό φάκελο το αργό-
τερο μέχρι την 20.5.2012. Το λύκειο με την καλύτερη α-
ξιολόγηση ορίζεται ως πρότυπο πειραματικό καθ’ υπέρ-
βαση του ορίου του τελευταίου εδαφίου της παραγρά-
φου 1 του άρθρου 51 του ν. 3966/2011. 
http://www.gdimitrakopoulos.gr/files/trop_10_4_2012.pdf

Τρίτη 3 Απριλίου 2012

Μαθητική δράση "Πάμε Ελλάδα - Πάμε Αθήνα"


Μαθητικές δράσεις, στο πλαίσιο του προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας "Στις σχολικές εκδρομές πάμε Ελλάδα". Εκατοντάδες μαθητές από σχολεία της Αττικής, μεταξύ των οποίων καλλιτεχνικά και μουσικά σχολεία, πραγματοποιούν διάφορες δράσεις στο κέντρο της Αθήνας, έτσι ώστε να αναδείξουν το θετικό πρόσωπο της πόλης. Η Υπουργός παραβρέθηκε στο 1ο Πειραματικό Σχολείο της Πλάκας, όπου οι μαθητές ξενάγησαν στο ιστορικό κτήριο, συμμαθητές τους από το Γυμνάσιο Βελβεντού Κοζάνης