Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2012

ΘΕΜΑ: Ορισμός μελών των Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία

http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2012/epoptika_symboylia_peiramatikwn_120215.doc
 
                        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε.& Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε.
                                              -----
Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37
 Τ.Κ.-Πόλη:  151 80  Μαρούσι

Ιστοσελίδα:   http://www.minedu.gov.gr

Πληροφορίες: Α. Ριζάκη
Τηλέφωνα : 210-3443966
e-mail:depps@minedu.gov.gr
Μαρούσι            15 / 2 /2012
Αριθ. Πρωτ.      Βαθμός Προτερ.

16574 /Δ1
            

ΘΕΜΑ: Ορισμός μελών των Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία


ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ


Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 41 και 51 του Νόμου 3966/2011 (ΦΕΚ 118, τ. Α΄), «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του Ν.2690/1999 ( ΦΕΚ 45 τ. Α΄) « Κύρωση του  Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
3. Την αριθμ. 138580/Η/2-12-2011 (ΦΕΚ 2748 τ.Β΄ ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων   « Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Παρασκευή Χριστοφιλοπούλου ».
4. Τις σχετικές προσκλήσεις ενδιαφέροντος
5. Την πρόταση της Διοικούσας Επιτροπής των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) η οποία διατυπώθηκε στην αριθμ. 1/2012 πράξη της.
6.  Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Ορίζουμε τα μέλη των Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία

A.    ΔΗΜΟΤΙΚΑ
Α/Α
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1
9100203
9100040

2Ο 6/Θ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ
&
1Ο 6/Θ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ

Πρόεδρος: Αλιβίζος Σοφός, Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου
Μέλη:
Σοφός Εμμανουήλ (σχολικός σύμβουλος ΠΕ70)
Μαντικού Σταματία  (διευθύντρια 2ου ΔΣ)
Άθενας Βασιλειάδης Ηλίας (διευθυντής 1ου ΔΣ )

Βασιλείου Κατερίνα (εκπαιδευτικός) 1ο  ΔΣ
2
9200406
9200405

2Ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  Ζ.Π.Α. (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)
&
1Ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  Ζ.Π.Α. (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)


Πρόεδρος: Νικολάου Γεώργιος, Επ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Μέλη:
Νταλαούτη Παρασκευή (σχολική σύμβουλος ΠΕ70)
Τσουμάνης Γεώργιος (διευθυντής 2ου ΠΠΣ)
Ζάρρα- Φλούδα Μαρία (διευθύντρια 1ου ΠΠΣ)
Κύρκου Βερονίκη (εκπαιδευτικός)
3

9060439
8/Θ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΕ  Π.Τ.Δ.Ε.)
Πρόεδρος: Κολέζα Ευγενία, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πατρών
9060479
2/ΘΠΡΟΤΥΠΟ  ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΕ  Π.Τ.Δ.Ε.- ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟ)

Μέλη:
Μάνεσης Νικόλαος (σχολικός σύμβουλος ΠΕ 70)
Αλεξόπουλος Χαράλαμπος (διευθυντής  8/θέσιου ΔΣ)
Σταματούκου Χρυσούλα (Προϊσταμένη Νηπιαγωγείου)
Σαρρής Μενέλαος (εκπαιδευτικός)
9060552
2/Θ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ –ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ)
4
9110248
1Ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ  ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ


Πρόεδρος: Μακρής Νικόλαος, Επ. Καθηγητής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
Μέλη :
Σεραφείμ Ευαγγελία (σχολική σύμβουλος ΠΕ70)
Κυβιρτζίκης Ευστράτιος (διευθυντής)
Πετρίδου Αντωνία (εκπαιδευτικός)
Μπρούτσου Φωτούλα (εκπαιδευτικός)
5
9050020

2Ο 6/Θ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ) &

Πρόεδρος: Μπάμπαλης Θωμάς, Επ. Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.

9050019
1Ο 6/Θ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ.       
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ)]
9050021
1/Θ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟ)
Μέλη:
Καλογρίδη Σοφία (σχολική σύμβουλος ΠΕ70)
Πολυζώη Γεωργία (διευθύντρια 2ου Δ.Σ.)
Κουκουνέζου Χρυσούλα (διευθύντρια 1ου Δ.Σ.)
Παπακωνσταντίνου Καλλιόπη (εκπαιδευτικός 2ου Δ.Σ.)
9050923
3/Θ Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟ)
6
9190130
3Ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΕΥΟΣΜΟΥ

Πρόεδρος: Ματθαιουδάκη Μαρίνα, Επ. Καθηγήτρια Α.Π.Θ.
Μέλη:
Κόπτσης Αλέξανδρος (σχολικός σύμβουλος ΠΕ70)
Ταξίδης Χρήστος (διευθυντής)
Ζιάκα Ιωάννα (εκπαιδευτικός)
 Δρόσος Ευάγγελος (εκπαιδευτικός)
7
9470186
2Ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Πρόεδρος:  Ιορδανίδης Γιώργος, Επ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Μέλη:
Μούσιου Μυλωνά Όλγα (σχολική σύμβουλος ΠΕ70)
Σαββάκης Κίμων (διευθυντής)
8
9190016
1Ο 12/Θ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ Α.Π.Θ.)


Πρόεδρος: Αϊδίνης Αθανάσιος, Επ. Καθηγητής Α.Π.Θ.
Μέλη:
Κανταρτζή Ευαγγελία (σχολική σύμβουλος ΠΕ70)
 Κόμπος Κων/νος  (διευθυντής)
Αμανατίδης Νίκος (εκπαιδευτικός)
Μιχάλογλου Θέκλα (εκπαιδευτικός)
9
9521475
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ»

Πρόεδρος: Λεμονίδης Χαράλαμπος, καθηγητής Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Μέλη:
Πράμας Χρήστος (σχολικός σύμβουλος ΠΕ70)
Κυριαζίδης Σπύρος (διευθυντής)
Πούλιος Ιωάννης (εκπαιδευτικός)
Αβδελά Αικατερίνη (εκπαιδευτικός)
10
9520037
1Ο 6/Θ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ – ΡΑΛΛΕΙΟ
Πρόεδρος: Ματσαγγούρας Ηλίας, Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.
9520272
1/Θ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ –ΡΑΛΛΕΙΟ (ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟ)
Μέλη:
Δάρρα Μαρία (σχολική σύμβουλος ΠΕ70)
Πανόπουλος Βασίλειος (διευθυντής)
Κόρακας Θεόδωρος (εκπαιδευτικός)
 Παπαδοπούλου Ευδοξία (εκπαιδευτικός)
9520271
3/Θ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ  Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ- ΡΑΛΛΕΙΟ
11
9100214
ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ  ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ

Πρόεδρος: Τσιμπιδάκη Ασημίνα, Λέκτορας Πανεπιστημίου Αιγαίου
Μέλη:
Σπανός Πέτρος (σχολικός σύμβουλος ΠΕ70)
Γιαννουσοπούλου Μαρία (διευθύντρια)
12
9190494
2Ο 2/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ Α.Π.Θ. (ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ)
Πρόεδρος: Μπιρμπίλη Μαρία, Επ. Καθηγήτρια Α.Π.Θ.

9190498
3Ο 1/Θ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ Α.Π.Θ. (ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ)
Μέλη:
Βοζίκη Αγγελική (σχολική σύμβουλος ΠΕ60)
Καραγιώργου Ιωάννα  (εκπαιδευτικός)B.     ΓΥΜΝΑΣΙΑ
Α/Α
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1
0501130
2Ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

Πρόεδρος: Κυνηγός Χρόνης, Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.
Μέλη:
Κόσσυβας Γεώργιος (σχολικός σύμβουλος ΠΕ03)
Αντωνίου Ιωάννης  (διευθυντής)
Σκαρτσή Πολυξένη (εκπαιδευτικός)
Τσάπαλη Δήμητρα (εκπαιδευτικός)
2
1915018
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΠρόεδρος: Κουτσογιάννης Δημήτριος, Επ. καθηγητής Α.Π.Θ.
Μέλη:
Δεληγιάννη-Γεωργάκα Αγγελική (σχολική σύμβουλος ΠΕ06)
Μούζουρα Ελένη (διευθύντρια)
Τουλούμης Κοσμάς (εκπαιδευτικός)
Γεωργιολιός Νικόλαος  (εκπαιδευτικός)
3
0501004
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Πρόεδρος: Σπύρου Παναγιώτης, Επ. Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.
Μέλη:
Τσικοπούλου Σταματούλα (σχολική σύμβουλος ΠΕ03)
Λινάρδος Νικόλαος (διευθυντής)
Φελερέα- Φαληρέα Αγγελική (εκπαιδευτικός)
Βλάχος Αθανάσιος (εκπαιδευτικός)
4
0501003
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ


Πρόεδρος: Σπανός Γεώργιος, Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.
Μέλη:
Πιτέρη Ξενάκη Σοφία (σχολική σύμβουλος ΠΕ03)
Γελαδάκη Σοφία (διευθύντρια)
Βεκρής Ελευθέριος  (εκπαιδευτικός)
Μπινίσκου Αθανασία  (εκπαιδευτικός)
5
0501002
ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ


Πρόεδρος: Πολύζος Γεώργιος, Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Μέλη:
Χονδρίδου Σταυρούλα (σχολική σύμβουλος ΠΕ02)
Μωραΐτη Μαρία (διευθύντρια)
Γκίκα Ελένη  (εκπαιδευτικός)
Νέζη Μαρία (εκπαιδευτικός)
6
1701001
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Πρόεδρος: Καραγώγεως Δόμνα, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Κρήτης και Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας
Μέλη:
Ζαμπετάκη Λήδα (σχολική σύμβουλος ΠΕ11)
Σπηλιωτάκης Ευάγγελος (διευθυντής)
Καρτσωνάκης Εμμανουήλ  (εκπαιδευτικός)
Σπανουδάκης Νικόλαος  (εκπαιδευτικός)
7
1901004
2Ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πρόεδρος: Δαγδιλέλης Βασίλειος, Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Μέλη:
Λευκοπούλου Σουλτάνα (σχολική σύμβουλος ΠΕ04)
Μάρα Αλεξάνδρα (διευθύντρια)
Μπετσάκος Βασίλειος  (εκπαιδευτικός)
Βοϊδομάτης Φίλιππος  (εκπαιδευτικός)
8
0501040
1Ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Πρόεδρος: Σμυρναίου Ζαχαρούλα, Λέκτορας Ε.Κ.Π.Α.
Μέλη:
Μακρή Δήμητρα (σχολική σύμβουλος ΠΕ15)
Κοντογιάννης Κωστής (διευθυντής)
Γιαννακού  Λεόντιος  (εκπαιδευτικός)
Παπαδαντωνάκη Μαρία  (εκπαιδευτικός)
9
1901050
1Ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


Πρόεδρος: Σιπητάνου Αθηνά, Επ. καθηγήτρια Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Μέλη:
Χασεκίδου Μάρκου Θεοδώρα (σχολική σύμβουλος ΠΕ02)
Τουνουσίδου Χαρίκλεια (διευθύντρια)
Μερούσης Νικόλαος  (εκπαιδευτικός)
Χοϊδά Κονδυλία (εκπαιδευτικός)
10
4101042
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Πρόεδρος: Κατσαρού Ελένη, Επ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Κρήτης
Μέλη:
Καψάσκη Αγγελική (σχολική σύμβουλος ΠΕ02)
Μαρκαντές Ιωάννης (διευθυντής)
Παπαδοπούλου Πολυτίμη (εκπαιδευτικός)
Γιαννακουδάκη Φωτεινή (εκπαιδευτικός)
11
0501904
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Πρόεδρος: Σπύρου Κωνσταντίνος, Καθηγητής Ε.Μ.Π.
Μέλη:
Κουμπάρου Χρυσάνθη (σχολική σύμβουλος ΠΕ02)
Άνθης  Μιχαήλ (διευθυντής)
Ματακιάς Σωτήριος (εκπαιδευτικός)
Χριστοδούλου Ελένη(εκπαιδευτικός)
12
0501005

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ


Πρόεδρος: Αγγελάκος Κώστας, Επ. Καθηγητής Ιονίου Πανεπιστημίου
Μέλη:
Παπαζήση Χριστίνα (σχολική σύμβουλος ΠΕ04.04)
Μπιτσιτέ Βάια (διευθύντρια)
Αγγελόπουλος Κων/νος (εκπαιδευτικός)
Κωστόπουλος Βασίλης (εκπαιδευτικός)
13
0601002
ΜΙΚΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ) ΠΔ 631/1978

                                     


Πρόεδρος: Περιβολαρόπουλος Λέανδρος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Μέλη:
Χατζηκωνσταντή Όλγα (σχολική σύμβουλος ΠΕ04.03)
Δημητρέλλος Βασίλειος (διευθυντής λυκείου)
Μεσσαλάς Νικόλαος (διευθυντής Γυμνασίου)
Ξανθόπουλος Νικόλαος  (εκπαιδευτικός)
14
2001030
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Πρόεδρος: Γκότοβος Αθανάσιος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Μέλη:
Μαραζόπουλος Χρήστος (σχολικός σύμβουλος ΠΕ02)
Ζαβιτσάνου Ερασμία (διευθύντρια)
 Βλάχα Βασιλική (εκπαιδευτικός)
Κρανάς Βασίλειος (εκπαιδευτικός)
15
0601001
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Πρόεδρος: Λιοναράκης Αντώνης, Αν. Καθηγητής Ε.Α.Π.
Μέλη:
Χριστοπούλου Σοφία (σχολική σύμβουλος ΠΕ02)
Βογιατζής Νικόλαος (διευθυντής)
 Παπαϊωάννου Βάιος  (εκπαιδευτικός)
Χατζάρα Αικατερίνη (εκπαιδευτικός)


Γ. ΛΥΚΕΙΑ

Α/Α
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1
1751001
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Πρόεδρος: Κική-Παπαδάκη Αικατερίνη, Ερευνήτρια στο Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας

Μέλη :
Κριτσωτάκης Εμμανουήλ (σχολικός σύμβουλος ΠΕ04)
Kαλυκάκης  Δημήτριος (διευθυντής)
Μαργαρίτης Αντώνης  (εκπαιδευτικός)
Γεωργιάδης Περικλής (εκπαιδευτικός)

2
1965018
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Πρόεδρος: Γουδήρας Δημήτρης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Μέλη:
Αραμπατζή Χριστίνα (σχολική σύμβουλος ΠΕ02)
Σύβακα Τριανταφυλλιά (διευθύντρια)
Χειμαριού Ελένη (εκπαιδευτικός)
Ναλμπάντης Κων/νος  (εκπαιδευτικός)

3
0551010
2Ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΑΘΗΝΑΣ

Πρόεδρος: Ζαχαριάδης Θεοδόσιος, Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.

Μέλη:
Κόσσυβας Γεώργιος (σχολικός σύμβουλος ΠΕ03)
Συρέλης Φωκίων (διευθυντής)
Σάλτα Αικατερίνη (εκπαιδευτικός)
Κατέρης Αλέξανδρος (εκπαιδευτικός)

4
1951005
2Ο  ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πρόεδρος: Σιγάλας Μιχάλης, Καθηγητής Α.Π.Θ.

Μέλη:
Βαρβή Ιωάννα (σχολική σύμβουλος ΠΕ02)
Κεχαΐδου Ευθυμία (διευθύντρια)
Μπιτσάνη Αναστασία (εκπαιδευτικός)
Βαφειάδου Τατιάνα  (εκπαιδευτικός)

5
0551004
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Πρόεδρος: Βαζιργιάννης Μιχαήλ, Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μέλη:
Γιαλούρης Παρασκευάς (σχολικός σύμβουλος ΠΕ04)
Βογιάννης Ευστράτιος (διευθυντής)
Μαυρογιάννης Νικόλαος (εκπαιδευτικός)
Γράψας Ιωάννης  (εκπαιδευτικός)

6

1951001

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- Π.Σ.Π.Θ. (ΕΞΑΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ- ΓΥΜΝΑΣΙΟ- ΛΥΚΕΙΟ) ΝΟΜΟΣ 4376/1929


Πρόεδρος: Ψύλλος Δημήτρης, Καθηγητής Α.Π.Θ.

Μέλη:
Δημητριάδου Ελένη (σχολική σύμβουλος ΠΕ03/για θέματα β/θμιας)
Καρύδας Απόστολος (σχολικός σύμβουλος ΠΕ70/για θέματα α/θμιας)
Κουκουλάς Κωνσταντίνος (διευθυντής Λυκείου- Γυμνασίου)
Πάλλας Αναστάσιος (εκπαιδευτικός Λυκείου)
Μαχαίρα (διευθύντρια Δημοτικού) /με αναπληρωτή τον Νικόλαο Ζουμπουλάκη (Υποδιευθυντή  Δημοτικού)
Εισηγήτρια για θέματα προσχολικής εκπαίδευσης: Τσιρίδου  Ευσταθία (προϊσταμένη νηπιαγωγείου)


9190664
1/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ Π.Σ.Π.Θ.)

7
0551003
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ

Πρόεδρος: Πασιάς Γεώργιος, Επ. Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.

Μέλη:
Γεωργιάδου Αναστασία (σχολική σύμβουλος ΠΕ04-02)
Παπαευστρατίου Νικόλαος (διευθυντής)
Καλοσπύρος Νικόλαος (εκπαιδευτικός)
Μαστραπάς Αντώνιος (εκπαιδευτικός)

8
0551001
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-Π.Σ.Π.Α.(ΕΞΑΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ- ΓΥΜΝΑΣΙΟ- ΛΥΚΕΙΟ) ΝΟΜΟΣ 4376/1929

Πρόεδρος: Κατάβολος Αριστείδης, Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.

Μέλη:
Μπαλτά Βενετία (σχολική σύμβουλος ΠΕ02/για θέματα β/θμιας)
Ευαγγέλου Οδυσσέας (σχολικός σύμβουλος ΠΕ70/ για θέματα α/θμιας)
Δανίλη Ελένη (διευθύντρια Γυμνασίου- Λυκείου)
Λυκούδη Βασιλική (διευθύντρια Δημοτικού)
Παπατσίμπα Λαμπρινή (εκπαιδευτικός)

9
1951004
1Ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Μ. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ»

Πρόεδρος: Πολάτογλου Χαρίτων, Αν. Καθηγητής Α.Π.Θ.

Μέλη:
Κεραμιδάς Κωνσταντίνος (σχολικός σύμβουλος ΠΕ04)
Φριλίγκος Στυλιανός (διευθυντής)
Αχιλλέως  Κλαίρη (εκπαιδευτικός)
Παπαδόπουλος  Σταύρος  (εκπαιδευτικός)

10
0551904
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ  ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Πρόεδρος: Χονδροκούκης Γρηγόριος, Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς

Μέλη:
Μπρετάνου Αγγελική (σχολική σύμβουλος ΠΕ02)
Αβραμιώτης Σπυρίδων (διευθυντής)
Τσάκωνας Παναγιώτης (εκπαιδευτικός)
Μπακούρος Βασίλειος  (εκπαιδευτικός)

11
0551002
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ

Πρόεδρος: Τράκας Νικόλαος, Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Μέλη:
Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος (σχολικός σύμβουλος ΠΕ04)
Μάντζιος Λεωνίδας (διευθυντής)
Ρουμπέα Γεωργία (εκπαιδευτικός)
Λυγάτσικας  Ζήσης  (εκπαιδευτικός)

12
0551015
 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΑΓΙΩΝ  ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

Πρόεδρος: Αγγελάκος Κώστας, Επ. Καθηγητής Ιονίου Πανεπιστημίου

Μέλη:
Γεωργιάδου Αγάθη (σχολική σύμβουλος ΠΕ02)
Τσακρής Παναγιώτης (διευθυντής)
Μπίλλα Πολυξένη (εκπαιδευτικός)
Σακκά – Χρονοπούλου Αγγελική (εκπαιδευτικός)

13
0551905
ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛΠρόεδρος: Φρυδάκη Ευαγγελία,  Αν. Καθηγήτρια Ε.Κ.Π.Α.

Μέλη:
Παυλικάκης Γεώργιος (σχολικός σύμβουλος ΠΕ04)
Κατσίκαλη Μαρία- Αγγέλα (διευθύντρια)
 Καραούλιας Σωτήριος (εκπαιδευτικός)

14
0651001
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΩΝ


Πρόεδρος: Λιοναράκης Αντώνης, Αν. Καθηγητής Ε.Α.Π.

Μέλη:
Μπιντάκα Ελένη (σχολική σύμβουλος ΠΕ06)
Τσελεπή Μαρία – Ροζίτα (διευθύντρια)
Τέγας Χρήστος (εκπαιδευτικός)
Κουνάβη Ευαγγελία (εκπαιδευτικός)

15
3351010
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Πρόεδρος: Κλωνάρη Αικατερίνη, Επ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου

Μέλη:
Θεοφανέλλης Τιμολέων (σχολικός σύμβουλος ΠΕ19)
Κουρασάνη- Χρηστέλη Άννα (διευθύντρια)
Νείρος Αντώνιος (εκπαιδευτικός)
Λιγιδίκης Γεώργιος (εκπαιδευτικός)

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
Εσωτ. Διανομή
1.  Γραφείο κ. Υπουργού
2.  Γραφείο κ. Αν. Υπουργού
3.  Γραφείο κ. Υφυπουργού
4.  Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα
5.  Γραφείο κ. Ειδ. Γραμματέα Π.Ε.   
     & Δ.Ε. Εκπ/σης
6.  Γενική Δ/νση Διοίκησης Π.Ε.
     & Δ.Ε
7.  Διεύθυνση Προσωπικού Π.Ε.
8.  Διεύθυνση Προσωπικού Δ.Ε.
9. Διεύθυνση Διοικητικών Υποθέσεων Π.Ε. & Δ.Ε.
10. Διεύθυνση Σπουδών Δ.Ε.
11. Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε.
12. Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.)