Κυριακή, 22 Απριλίου 2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρωτ. Από τα επίσημα Πρακτικά της ΡΚΘ΄, 10 Απριλίου 2012, Αριθ. Συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόμου:

 Άρθρο 329
Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων

γ) Όταν σε περιφέρεια διεύθυνσης δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης λειτουργεί πρότυπο πειραματικό γυμνάσιο
και δεν λειτουργεί πρότυπο πειραματικό λύκειο είναι δυ-
νατή η υποβολή αιτήματος από τα λύκεια που λειτουρ-
γούν στην ίδια περιφέρεια για το χαρακτηρισμό τους ως
πρότυπων πειραματικών, με εξαίρεση την Α΄ Διεύθυνση
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας όπου το δικαίωμα
περιορίζεται για τα λύκεια της περιοχής του πρώην γρα-
φείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που ανήκε το 1ο
Πειραματικό Γενικό Λύκειο Αθηνών (Γεννάδειο). Τα υπο-
ψήφια λύκεια υποβάλλουν το σχετικό φάκελο το αργό-
τερο μέχρι την 20.5.2012. Το λύκειο με την καλύτερη α-
ξιολόγηση ορίζεται ως πρότυπο πειραματικό καθ’ υπέρ-
βαση του ορίου του τελευταίου εδαφίου της παραγρά-
φου 1 του άρθρου 51 του ν. 3966/2011. 
http://www.gdimitrakopoulos.gr/files/trop_10_4_2012.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου